Jaininformation.com - A Portal of Shri Shwetambar Murtipujal Jain Samaj.....
Home News Mahotsav Editorial Tirth Tirth Route Dharmshala Panjrapole Organisation Well Wisher
Appreiciation Shradhanjali Chaturmas Stories History Radhanpur History Gujarat News Ayurved
Laxmi Vidhikar Tours & Travels Minority Right Job Helpline Donation Sahyogi Sayahak Advertise
Faq Contact us Useful Link Useful Information
       
NAVAKAR PRABHAV

Kalikal shree hemchandracharyana samkalin Aacharya shree Jayshekharsuri hata.teo-e satat ter-varas sudhi Navkar upar vishayantar karya vagar vyakhyano aapya hata.shastra ma to kahyu chhe ke sarvakalna Arihanto ek pachhi ek anukrame varnan karva lagi jay to pan Navkarna pratham pade rahela Arihantona ananta gunona ek gun nu pan varnan puru thay nahi.(1)As panch namaskar sarv paponi nash kare chhe ane badha mangaloma pratham mangal chhe.(21)Navkarthi shatru mitra thay chhe,zer amrut thay chhe,jangalma mangal thay chhe,choro chori kari shakta nathi,jyotishni drashti-e kharab fal aavatu hoy to te saru thai jay chhe.parkana kharab mantroni aapna par asar thati nathi,pishach vigere kharab karvane badale sahay karta thai jay chhe.sarpo,sinho,vagh vigere upadrav kari shakta nathi.aapti sampati mate thay chhe,dukh sukh mate thay chhe,kedmathi mukti male chhe.(3)Gaya janmama punyanubandhi punya jene uparjan karyu chhe,ane bhavi janmama jenu mahan punyanubandhi smaran kare chhe,e bhavishyama kadi pan narak ke tiryanchgatima jato nathi.etlu-j nahi,pan utarotar chadiyati sari gatio,sukho vigere pamine ante moxma thodak-j bhavma jay chhe.(continue)
NAVKAR PRABHAV

(4)Indra,chakravarti,vasudev vigereni samruddhio to navkarna mahan prabhavthi saralatathi male chhe.jena prabhavthi tirthankarni samruddhi male teva prabhav aagal to indra aadini samruddhino koi hisab-j nathi.(5)Trane bhuvanma dravya,kshetra,kal,bhavni drashti-e je kai sari vastu koine pan maleli dekhay chhente badho navkarno-j prabhav chhe.(6)Sarva aapatiothi rahit navkarrup mahan vahanma jeo bethela chhe teo lilathi moxne pame chhe.(7)Jevi rite nakshatramalama chandrama shreshth chhe tevi rite sarva punya samudayma (punyasamudayni praptima)navkar shreshtha chhe.(8)Sutroma pan punyana nav karanoma navkar-j shreshtha karan darshavvama aavyu chhe.(continue)
NAVKAR PRABHAV

(9)Jevi rite makan ne aag lagta manas mahamulyavan zaverat laine tarat nikali jay chhe evi rite maran samaye chaud purvadharo pan navkar ratnane chitma rakhi parlokma chalya jay chhe.(10)Jevi rite talno sar tel chhe,pushpno sar sugandh chhe ane dahino makhan chhe,evi rite sarva aagamono sar navkar chhe.koik-j dhanya jiv teni upasana kare chhe.(11)Maran samaye koi tiryanch pan navkar sambhale to teni avashya sadgati thay chhe,to pachhi manushyani sadgati thay ema aashchrya shu chhe?(12)Je vakhate aapne navkarnu dhyan,smaran vigere karta hoie,athva navkar sambhalata hoie te vakhte aa bhavna karavi:(continue)
NAVKAR PRABHAV

(A)Kharekhar ! mara sarve ango amrutthi sinchai gaya.(B)Kharekhar !koi mahan punyatmae nishkaran bandhu thaine mane navkar aapyo ke navkar sambhalavyo.(C)Aa navkarnu smaran shravan vigere kharekhar-j mahan punya chhe,mahan shrey chhe ane mahan mangal chhe.(D)Kharekhar ! mane durlabh vastuno labh thayo,badha priyjano mane malya,mara aatmama tatvano prakash thayo,mane sarbhut vastu mali,mara badha dukho tali gaya,papo to dur-j bhagi gaya,hu sansarna par ne pamyo.(E)Me purve je kai prasham vigerw gunonu sevan karyu,dev-guruni aagna pali,niyamo karya,tap tapya te badha aaje safal thaya,maro janma aaje safal thayo.(continue)
NAVKAR PRABHAV

(13)Matana udarma hoy tyare ane janma vakhate jo mata manma navkar ganati hoy to te balak bhavishyama mahan punyashali thay chhe.(14)aaptima navkarnu smaran kare to aapti sampatirup thay ane sampatima navkarnu smaran kare to sampati vadhe.(15)Navkarna ek aksharthi sat sagaropam praman,ek padthi pachas sagaropam praman ane sampurna ek navkarthi panchaso sagaropam praman papo nash pame chhe.(16)Vidhipurvak ek lakh navkar gannar tirthankar namkarma bandhe chhe.ema koi sandeh nathi.(17)Aath karod,aath lakh,aath hajar,aathaso aath navkar gannar trije bhave moksha pame chhe.(18)He Navkar ! tuj mara mata,pita,neta,bandhu,mitra,guru,dev,pran,swarga,moksha vigere chhe,he navkar !tu shashwat mangal chhe.(continue)
NAVKAR PRABHAV

(19)Aa lokni sarva ishta vastuo,parlokni sarva ishta vatuo ane moksha pan lilathi aapnar He ! Navkar ! fakta tu ek-j chhe.(20)Mahan punyanubandhi punyathi je aa navkar pamyo,teni narak ane tiryanch gatio avashya rokai gai.(continue)
NAVKAR PRABHAV

(21)Panch namskarni sathe jena pran jay,te jo moksha na pame to avashya devpanu pame.(22)Aa navkarna prabhavthi aa sansarma manushya kadapi mokar,chakar,das,dukhi,nich-kulvalo ke angoma khod-khapanvalo thato nathi.(23)Hathni aangaliona 12 vedha upar je 9 var (12*9=108) navkar gane tene bhut,pret vigere chhali shakta nathi.(continue)
NAVKAR PRABHAV

(24)Badha mantroma navkar param mantra chhe,badha dhyeyoma navkar param dhyeya chhe ane badha tatvoma navkar param pavitra tatva chhe.(25)Aa sansar samudrama dubta jivo mate navkar jevi koi sari nauka nathi.(26)Jya sudhi jiv navkar na pame,tya sudhi ena sharirik ke mansik dukhono nash kevi rite thay?(continue)
NAVKAR PRABHAV

(27)Navkar dukh hare chhe,sukh kare chhe,bhavsanudranu shoshan kare chhe ane aa lok ane parlokna badha-j sukhonu mul navkar chhe.(28)Khata,pita,suta,jagta,nagarpravesh vigerema bhay hoy tyare,aaptima tatparya kesarva karyoma navkarnu smaran karavu joie.(continue)
NAVKAR PRABHAV

(29)Bija badha mantro ashashwat chhe jyare keval ek navkar-j shashwat chhe.(30)Sap dase tyare tenu zer jem garudmantra tatkal utare chhe.tem papvishne navkar mantra tatkal dur kare chhe.(31)Shu aa navkar kamkumbha chhe?chitamani ratna chhe?ke kalpavruksha chhe?nahi,nahi,e badha karta adhik chhe,karan ke kamkumbha vigere to ek bhavma-j sukh aape chhe,jyare navkar to swarga apvarga(moksha)pan aape chhe.


« Previous | 1 | Next »
SPONSOR LINK
     
       
Jaininformation.com provides information about their Culture, Communty, tradition and Many More....
   © 20014-15 www.jaininformation.com invisible webstats for website Website Design by MBTIndia.com
DISCLAIMER 
All the contents of this web portal are only for general information or use although all efforts have been made to ensure that the content on this portal is accurate and up to date, The portal does not represent or endorse the accuracy, completeness or reliability of any advice, opinion, statement advertise or information displayed, uploaded or distributed through portal.

Certain content of this portal is contain material submitted by third party or their website. User are advise to verify/check the correctness of content & obtain appropriate professional advice before acting on this information provided by portal. The content of the portal should not be constructed as a statement of law or used for any legal purpose.

Owner of portal will not be liable in relation to the content of, or used of or otherwise in connection with this portal for any direct or indirect loss.

The copyright & ownership of all posted content of third party on this portal belong to their respective website only. If any contact is violating copy right and you want us to remove that content kindly contact us.